„Pomorskie stawia na młodzież!”

3,2,1 Start

Spieszymy się z informacją, iż wystartował nowy projekt „Pomorskie stawia na młodzież!” Młodzieżowy Akumulator Społeczny

Cel?

  • Zwiększenie kompetencji i skuteczności działania młodzieży w woj. pomorskim, aktywnej w różnych grupach/radach szkolnych, przy samorządach lokalnych, młodzieżowych organizacjach oraz wsparcie merytoryczne (poprzez m.in szkolenia, spotkania sieciujące i informacyjne oraz animację) i finansowe (poprzez konkurs grantowy) powstawania i/lub kontynuacji działań podmiotów formalnych i nieformalnych, w których młodzież działa na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej.

Gdzie?

  • Projekt realizowany będzie na terenie województwa pomorskiego z podziałem na 5 subregionów. Subregion Północny, Subregion Gdański, Subregion Południowy, Subregion Słupski, Subregion Nadwiślański

Dla kogo?

  • Zadanie jest skierowane do aktywnych grup mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 15- 29 lat; młodzieżowych lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, chcących działać na rzecz rozwoju młodzieży, społeczności lokalnej i dobra wspólnego swojego otoczenia, poprzez udział w lokalnych konkursach grantowych i realizację projektów.
  • Beneficjentami bezpośrednimi projektu są młodzieżowe organizacje społeczne (w tym stowarzyszenia zwykłe), rady młodzieżowe uregulowane bądź wzmocnione przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, samorządy szkolne i rady doktoranckie z terenu województwa pomorskiego.
  • Ze wsparcia skorzystają także młodzieżowe grupy obywatelskie, grupy nieformalne, w tym młodzieżowe grupy samopomocowe, lokalni/e liderzy/ki, animatorzy/ki społeczni/e i wolontariusze/ki z Pomorza.

Wsparcie?

  • Każdy z grantobiorców podczas realizacji swojej inicjatywy na terenie woj. pomorskiego będzie pod opieką animatora, który będzie ich wspierał i pomagał w prawidłowej realizacji i rozliczeniu.

Zgłoszenia

  • Beneficjenci, którzy będą chcieli wziąć udział w organizowanych szkoleniach, będą wypełniać ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej, która będzie dostępna na stronie Oferenta.

Fundusz nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033” . Program pod patronatem Pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej.

Zadanie jest realizowane w dwóch ścieżkach:

Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych

Działania realizowane w tym obszarze mają na celu przede wszystkim wesprzeć inicjatywy zmierzające do tworzenia młodzieżowych rad i sejmików, pomóc zaistnieć przedsięwzięciom realizowanym przez rady i sejmiki dla wspólnot lokalnych oraz służyć zwiększeniu potencjału i trwałości młodzieżowych organów przy jednostkach samorządu terytorialnego przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów rad i realizowanych przez nich działań.

Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich

Środki dostępne w tym obszarze przeznaczone są dla samorządów uczniowskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, samorządów studenckich i doktoranckich uczelni wyższych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich działających na terytorium województwa wielkopolskiego. Powinny im umożliwić realizację planowanych przedsięwzięć służących aktywizacji młodzieży skupionej w samorządach i uczelnianych organizacjach

PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 roku w województwie pomorskim wynosi co najmniej120 000 zł (60 000 zł w ramach „Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych” oraz 60 000 zł w ramach „Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich”).

Wstępny Harmonogram

a) nabór wniosków 07 marca – 03 kwietnia

b) Ogłoszenie wyników konkursu na dofinansowanie realizacji inicjatyw i projektów ze sfer pożytku publicznego nastąpi do 22 kwietnia 2023 r.

d) realizacja projektów – do 30 listopada e) sprawozdania – do 14 grudnia

Koordynator Projektu

Przemysław Dorotyn tel. 784 236 410 mail. przemyslaw.dorotyn@pscop.pl

Więcej szczegółów niebawem

Projekt „Pomorskie stawia na młodzież!” sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.