NASZE Pomorskie Rady

NASZE to akronim od słów: Nowoczesne – Aktywne – Silne – Znane – Efektywne.

Celem głównym projektu jest podniesienie znaczenia, kwalifikacji, efektywności działań i wzajemnej współpracy funkcjonujących w województwie pomorskim różnych ciał dialogu społecznego działających jako Rady i dedykowanie im wsparcia merytorycznego do końca 2023 roku.

Działania skierowane są do:

 • Rad Pożytku Publicznego,
 • Rad Organizacji Pozarządowych,
 • Rad Młodzieży,
 • Rad Seniorów.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • szczegółowe rozpoznanie potrzeb i barier w rozwoju lokalnych ciał dialogu,
 • podniesienie skuteczności działania poszczególnych rodzajów Rad,
 • wzmocnienie aktywności i chęci dalszego angażowania się ludzi dotychczas włączających się w tego typu inicjatywy oraz systematyczna rozbudowa kadr działaczy chętnych do uzupełnienia, rozwoju lokalnych ciał dialogu (w szczególności młodzieży),
 • podniesienie rozpoznawalności lokalnych członków Rad oraz transparentności ich działań w lokalnych społecznościach,
 • budowa forum wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej współpracy,
 • wzmocnienie integracji i wzajemnych kontaktów pomiędzy poszczególnymi Radami,
 • podniesienie motywacji i poczucia społecznej wdzięczności za zaangażowanie i poświęcenie prywatnego czasu na rzecz dobra wspólnego.

Logotypy związane z dofinansowaniem