Kim jesteśmy

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych to federacja organizacji pozarządowych (pełniących funkcje COP) budowana jest od 2012 roku. Zarejestrowana w 2014 roku. Obecnie członkami Sieci jest 13 organizacji infrastrukturalnych (w tym 2 ośrodki ogólnopolskiej Sieci SPLOT) wspierających funkcjonowanie sektora pozarządowego i grup nieformalnych podejmujących aktywność społeczną.

Członkowie PS COP:

 1. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (m. Gdańsk)
 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich (m. Słupsk)
 3. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja (powiat kwidzyński)
 4. Stowarzyszenie EDUQ (powiat lęborski)
 5. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych (powiat kartuski i kościerski)
 6. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
 7. Słowińska Grupa Rybacka (powiat słupski)
 8. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska / Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” (powiat chojnicki)
 9. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (powiat pucki)
 10. Malborskie Stowarzyszenie OŚ (powiat malborski i sztumski)
 11. Fundacja Dla Was (powiat wejherowski)
 12. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (powiat człuchowskich)
 13. Stowarzyszenie „Pozytywni” (powiat starogardzki)

Kolejne podmioty (6 ośrodków) współpracuje z siecią lub jest w okresie kandydackim (Gniew, Człuchów, Kościerzyna, Gdynia, Nowy Dwór Gdański, Bytów). Swoim zasięgiem Sieć obejmuje ¾ powiatów całego Województwa Pomorskiego. Pomorska Sieć COP w roku wspiera ponad ok. 2000 organizacji pozarządowych, oferując codzienny dostęp do informacji, kilkaset godzin porad rocznie, kilkadziesiąt szkoleń, coaching, fora, itp.

PS COP powstała jako swoisty efekt realizacji największego w historii w województwie pomorskim projektu wspierającego III sektor (EFS POKL 5.4.2 – ponad 4 mln zł) realizowanym przez Fundację RC z Gdańska oraz CIO ze Słupska (10.2011-09.2014). W ramach projektu 2 już istniejące oraz 4 nowo utworzone centra wsparcia organizacji pozarządowych udzieliły wsparcia dla ponad 600 organizacji pozarządowych z terenu całego województwa, powstało ponad 80 nowych ngo. Szkolenia, informacje, doradztwo, spotkania sieciujące były realizowane na terenie całego województwa pomorskiego.

Po zakończeniu realizacji projektu wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie powołali do życia Federację pn. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych – jedyną w naszym województwie federację zajmującą się profesjonalnie wspieraniem sektora pozarządowego i inicjatyw obywatelskich.

Celem głównym działania Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje pozarządowe.

Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, między innymi w zakresie określonym w art. 4. ust. 1, punkt 1 – 33 ww. Ustawy jest realizowane poprzez:

 1. Udzielanie poradnictwa, konsultacji i informacji dla tworzących się i istniejących organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 2. Działalność wspomagającą technicznie i infrastrukturalnie poprzez użyczanie pomieszczeń, sprzętu, mebli itp.
 3. Organizację i przeprowadzanie szkoleń i warsztatów.
 4. Przygotowanie i dystrybucja informacji poprzez newslettery, strony www, media społecznościowe, YT i inne.
 5. Wsparcie finansowe (wsparcie zwrotne i bezzwrotne) w formie regrantingu poprzez Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY oraz pożyczki zwrotne.
 6. Działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą i w zakresie mediów obywatelskich.
 7. Wypracowanie i stosowanie standardów usług świadczonych przez Centra Organizacji Pozarządowych.
 8. Integrowanie sektora pozarządowego poprzez organizację spotkań sieciujących, konferencji, for.
 9. Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich prawidłowego wykonywania.
 10. Zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, biznesem oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych.
 11. Działalność na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.
 12. Działalność na rzecz wypracowywania i promowania wartości i idei wspólnych dla trzeciego sektora.
 13. Działalność na rzecz podnoszenia, jakości realizacji zadań, w tym zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe.
 14. Nawiązywanie, wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, w tym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 16. Prowadzenie badań w zakresie oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i obywateli, w szczególności z terenu województwa pomorskiego.
 17. Rzecznictwo interesów na rzecz pomorskich organizacji pozarządowych.
 18. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych.
 19. Prowadzenie zadań, programów i działań w następujących sferach pożytku publicznego: oświata, edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna, kultury, ochrony zdrowia, aktywizacja społeczna i zawodowa, promocja i organizacja wolontariatu oraz ochrona praw kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości i innych grup marginalizowanych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.
 20. Prowadzenie Biura Sieci.
 21. Tworzenie i rozwój kompleksowego systemu współpracy i Wsparcia Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów oraz grup działających w sferze pożytku publicznego w województwie pomorskim.

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych – największa aktywnie działająca federacja wspierająca rozwój sektora obywatelskiego w województwie pomorskim. Jedyna struktura wspierająca systemowo na terenie całego województwa sektor pozarządowy oraz współpracę międzysektorową. PS COP tworzą COPy (formalni członkowie) w: Gdańsku, Sopocie, Słupsku, Kwidzynie, Kartuzach, Lęborku, Ustce, Chojnice, Puck, Malbork, Wejherowo także COPy aspirujące i przygotowujące się do takiej roli (m.in. Starogard Gdański).

PS COP adresuje swoje działania do całego, szeroko rozumianego sektora obywatelskiego na terenie województwa pomorskiego – fundacji, stowarzyszeń, związków organizacji, a także grup nieformalnych i ciał wspierających pomorski 3 Sektor tj. Rady Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowe Rady, Rady Seniorów i in.

Organizacje tworzące federację realizują liczne projekty finansowane ze środków samorządowych, rządowych i europejskich. Przedsięwzięcia te nakierowane są na udzielanie wsparcia społecznościom lokalnym i NGO, budowanie warunków do społecznej aktywności, zacieśnianie współpracy z władzami samorządowymi.
Projekty realizowane przez członków Sieci w woj. pomorskim w ostatnim czasie: