Statut

STATUT
Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

WSTĘP

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych i równoprawnych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego, działających w sferze pożytku publicznego Sieć powstała w wyniku współpracy partnerskiej i zrzesza organizacje pozarządowe, których jednym z działań statutowych jest wspieranie III sektora.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Związek stowarzyszeń nosi nazwę „Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych”, zwany jest dalej Siecią. Zrzesza stowarzyszenia, fundacje i inne osoby prawne działające nie dla zysku, mające swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
 2. Sieć działa w oparciu o aktualną ustawę o stowarzyszeniach, ustawę o działalności pożytku publicznego oraz o niniejszy Statut.
 3. Sieć może posługiwać się skrótem nazwy „Pomorska Sieć COP” oraz tłumaczenia nazwy na wybrane języki obce.
 4. Sieć posiada osobowość prawną, jako związek stowarzyszeń.
 5. Siedzibą Sieci jest miasto Słupsk
 6. Sieć działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Sieci nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich.
 7. Terenem działania Sieci jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Sieć może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem lokalnego prawa.
 8. Sieć może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o takich samych lub podobnych celach statutowych. Przystąpienie do takich organizacji nie może naruszać prawa polskiego i wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
 9. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 10. Czas trwania Sieci jest nieokreślony.

Rozdział 2
Cele i formy ich realizacji

§ 2

Celem głównym działania Sieci jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są inicjatywy społeczne, w szczególności organizacje pozarządowe.

§ 3

Cel określony w § 2 może być prowadzony, jako działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna i może być realizowany poprzez:

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, między innymi w zakresie określonym w art. 4. ust. 1, punkt 1 – 33 wyżej wymienionej Ustawy.
 2. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo (wsparcie zwrotne i bezzwrotne) organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego w tym:
 3. Udzielanie poradnictwa, konsultacji i informacji dla tworzących się i istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich.
 4. Działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą i w zakresie mediów obywatelskich.
 5. Wypracowanie i stosowanie standardów usług świadczonych przez Centra Organizacji Pozarządowych
 6. Integrowanie sektora pozarządowego.
 7. Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich prawidłowego wykonywania.
 8. Zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, biznesem oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych.
 9. Działalność na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
 10. Działalność na rzecz wypracowywania i promowania wartości i idei wspólnych dla trzeciego sektora
 11. Działalność na rzecz podnoszenia, jakości realizacji zadań, w tym zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe.
 12. Nawiązywanie, wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, w tym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 13. Umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 14. Prowadzenie badań w zakresie oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i obywateli, w szczególności z terenu województwa pomorskiego
 15. Rzecznictwo interesów na rzecz pomorskich organizacji pozarządowych,
 16. Inicjowanie i realizację działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych.
 17. Realizacja zadań, programów i działań w następujących sferach pożytku publicznego: oświata, edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna, kultury, ochrony zdrowia, aktywizacja społeczna i zawodowa, promocja i organizacja wolontariatu oraz ochrona praw kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości i innych grup marginalizowanych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.
 18. Prowadzenie Biura Sieci.
 19. Tworzenie i rozwój kompleksowego systemu współpracy i Wsparcia Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów oraz inicjatyw działających w sferze pożytku publicznego w województwie pomorskim

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

Sieć tworzą:

 1. Członkowie zwyczajni
 2. Członkowie honorowi
 3. Kandydaci na członka

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym Sieci może być stowarzyszenie, fundacja bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, niebędąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest odbycie okresu kandydackiego oraz złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Sieci na ręce Zarządu wraz z rekomendacjami dwóch członków Sieci. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje najbliższe od momentu wpłynięcia deklaracji oraz rekomendacji Walne Zebranie Członków. Od decyzji Walnego Zebrania Członków nie przysługuje odwołanie.
 3. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi w momencie wpisania Sieci do Krajowego Rejestru Sądowego. Mają oni obowiązek złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej na ręce Zarządu. Nie obowiązują ich rekomendacje.
 4. Każdy Członek zwyczajny na Walnym Zebraniu Członków jest reprezentowany przez wyznaczonych dwóch przedstawicieli – osoby fizyczne, posiadające pełnomocnictwo Członka.
 5. Członek zwyczajny Sieci ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

 1. Członkowie zwyczajni Sieci mają następujące prawa:
 2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Sieci,
 3. prawo uczestniczenia we wszystkich działaniach Sieci wynikających z celów statutowych
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Sieci
 5. zgłaszanie kandydatów do władz Sieci
 6. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 7. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Sieci,
 8. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz,
 9. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie Członków,
 10. dbałości o dobre imię Sieci oraz o wzrost jej roli i znaczenia.
 11. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
 12. przestrzegania regulaminów Sieci,
 13. spełnianie wymogów dotyczących standardów Sieci określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

 1. Kandydatami mogą być stowarzyszenia, fundacje i inne osoby prawne wymienione w § 1 pkt 1, które złożyły pisemną deklarację przystąpienia do Sieci.
 2. Kandydat ma wszelkie prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego – z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku płacenia składek.
 3. Kandydaci stają się członkami zwyczajnymi Sieci poprzez odbycie maksymalnie rocznego stażu kandydackiego oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Sieci przedstawionej na Walnym Zebraniu Członków podejmującym uchwałę o ich przyjęciu.

§ 8

 1. Członkiem honorowym mogą być podmioty prawne działające w Polsce lub za granicą, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Sieci.
 2. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków Sieci.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich oraz nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego. Poza tym posiada takie same prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

§ 9

 1. Ustanie członkostwa następuje wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Sieci, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, przy czym pisemna rezygnacja nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległości wobec Sieci.
  2. utraty osobowości prawnej przez Członka,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę Sieci.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c-e zanim dojdzie do wykreślenia Zarząd ma możliwość w okresie 6 miesięcy od zaistnienia przyczyny, która może doprowadzić do skreślenia Członka wystosować pisemne ostrzeżenie, w którym wymienione będą wszystkie zastrzeżenia względem Członka wraz propozycją wszczęcia procedury naprawczej oraz skutek, jakim będzie wykreślenie, jeżeli Członek nie zastosuje się do proponowanej procedury.
 3. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. c-e po upływie terminu na procedurę naprawczą określoną w ostrzeżeniu opisanym w ust. 2 orzeka Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu podając przyczyny skreślenia. Od decyzji Walnego Zebrania Członków nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 4
Władze Sieci

§ 10

Władzami Sieci są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 11

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Sieci
 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni reprezentowani przez dwóch pisemnie wskazanych pełnomocników organizacji członkowskiej,
  2. z głosem doradczym – kandydaci na Członków, Członkowie honorowi oraz zaproszeni goście,
 4. Każdy Członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.
 5. W wypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn organizacja reprezentowana jest przez jedną osobę, dysponuje ona głosem stanowiącym.

§ 12

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest, co najmniej raz w roku przez Zarząd.
 2. O miejscu, terminie i porządku zwyczajnego Walnego Zebrania Członków informuje Zarząd, na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania ogólnie przyjętą drogą komunikacji.

§ 13

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 3. Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest, na co najmniej 14 dni przed jego terminem przez Zarząd ogólnie przyjętą drogą komunikacji.

§ 14

Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. dokonywanie zmian w Statucie,
 2. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Sieci,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania Członków,
 4. uchwalanie standardów Sieci
 5. ustalanie liczby Członków Zarządu,
 6. przyjmowanie i wykreślanie Członków Sieci,
 7. nadawanie tytułu Członka Honorowego,
 8. powoływanie i odwoływanie władz Sieci,
 9. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 10. udzielanie Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium
 11. przyjmowanie rocznego planu pracy Zarządu,
 12. powoływanie komisji eksperckich, których skład i kompetencje określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków,
 13. uchwalenie regulaminu płatności składek,
 14. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 16. przygotowywanie założeń do stanowisk Sieci w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i samej Sieci,
 17. opracowywanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy członkami Sieci, jak również Sieci z innymi partnerami
 18. podejmowanie decyzji o likwidacji Sieci oraz przeznaczeniu jej majątku,
 19. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Sieci,

§ 16

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

§ 17

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków Sieci.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.

§ 18

 1. Zarząd liczy od 3 do 7 członków, w tym Prezesa/ki i Wiceprezesa/ki wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli Członków zwyczajnych, przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat.
 2. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 3. Wybór Prezesa/ki, Wiceprezesa/ki i Członków/Członkiń Zarządu następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 19

Wybory Członków/Członkiń Zarządu odbywają się według następujących zasad:

 1. Każdy Członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków ma 1 głos.
 2. Wybór Członków/Członkiń Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na ostatnim miejscu mandatowym jednakowej liczby głosów, odbywa się ponowne głosowanie na listę z tymi kandydatami.

§ 20

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes/ka.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes/ka lub uprawniony przez niego Członek/Członkini Zarządu.
 3. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane także na wniosek, co najmniej 1/3 członków Sieci lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie/Członkinie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.
 6. W posiedzeniach Zarządu dotyczących organizacji członkowskiej ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tej organizacji.

§ 21

 1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin pracy Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa Członków/Członkiń Zarządu.

§ 22

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Sieci,
 2. realizacja działań wynikających z celu statutowego,
 3. reprezentowanie Sieci na zewnątrz,
 4. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok poprzedni,
 5. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planu działalności na kolejny rok,
 6. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 7. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Sieci jego członków,
 8. powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 9. proponowanie programu naprawczego oraz wysyłanie ostrzeżenia Członkom, którym grozi wykluczenie z Sieci,
 10. utworzenie biura Sieci, nadzór nad jego pracą oraz zatrudnianie pracowników,
 11. powoływanie pełnomocnika
 12. Inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia

§ 23

 1. Członkowie/Członkinie Zarządu pełnią swoje funkcje w Zarządzie nieodpłatnie.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa/ki.
 3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest, przez co najmniej dwóch Członków/Członkinie Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób wybieranych, przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Sieci. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą.
 2. Do wyboru Członków/Członkiń Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu, o której mowa w par. 20.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy Członków/Członkiń Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.

§ 25

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Sieci w tym m.in.:
  1. badanie kondycji finansowej oraz rachunkowości, zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  2. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków, wewnętrznymi regulaminami i przepisami powszechnie obowiązującymi,
  3. przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  4. weryfikacja spełniania standardów uchwalonych przez Sieć,
 2. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
 3. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
 4. Przedstawiciele jednej organizacji członkowskiej nie mogą w tym samym czasie pełnić funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie/Członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
  z Członkami/Członkiniami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkami/Członkiniami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 26

 1. Członkowie/Członkinie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przestają pełnić swoje funkcje
  w przypadku:
 2. Pisemnej rezygnacji,
 3. Odwołania
 4. Choroby uniemożliwiającej dalsze pełnienie funkcji lub śmierci.
 5. Odwołanie Członka/Członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić z powodu rażącego naruszenia swoich obowiązków, działalności na szkodę Sieci lub innej szczególnie uzasadnionej przyczyny.
 6. Wniosek o odwołanie Członka/Członkini Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może złożyć każdy członek Sieci na ręce Zarządu podając pisemne uzasadnienie. Zarząd jest zobowiązany w takim przypadku zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które podejmie decyzję o odwołaniu Członka i w razie konieczności dokona wyborów uzupełniających do danego organu.

§ 27

 1. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo każdy Członek/Członkini Zarządu lub pełnomocnik działający na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu składają dwaj Członkowie/Członkinie Zarządu lub jeden Członek/Członkini Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd..

Rozdział 5
Majątek Sieci

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku są:
 2. Majątek Sieci stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
  1. składki członkowskie;
  2. zbiórki publiczne;
  3. darowizny, spadki, zapisy;
  4. dochody z majątku własnego;
  5. wpływy z działalności statutowej;
  6. dotacje osób fizycznych i prawnych;
  7. inne środki finansowe.

§ 29

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Sieci w stosunku do członków organów Sieci lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków organów Sieci lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Sieci lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Sieci,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Sieci lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 30

 1. Sieć sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Sieć sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.

Rozdział 6
Zmiany Statutu i rozwiązanie Sieci

§ 31

 1. Decyzja o rozwiązaniu Sieci wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwalając rozwiązanie Sieci Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Sieci, na których rzecz zostanie przekazany majątek Sieci pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.