Misja

Jesteśmy przedstawicielami / przedstawicielkami organizacji pozarządowych, budujących nowoczesną sieć wsparcia trzeciego sektora w województwie pomorskim.

Jesteśmy kreatywni, wrażliwi i otwarci na różnorodne potrzeby naszych odbiorców. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na profesjonalnych, niezależnych i samodzielnych organizacjach pozarządowych, podejmujących partnerską współpracę oraz aktywnych i odpowiedzialnych liderach / liderkach lokalnych. Oferujemy usługi adekwatne do lokalnych potrzeb, oparte o wypracowane wspólnie ze środowiskiem, wysokie standardy etyczne i zawodowe.

W naszym działaniu respektujemy wszystkie zasady konstytucyjne i ustawowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidarności, pomocniczości, suwerenności i równości szans.