Kim jesteśmy

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych to federacja organizacji pozarządowych (pełniących funkcje COP) budowana jest od 2012 roku. Zarejestrowana w 2014 roku. Obecnie członkami Sieci jest 13 organizacji infrastrukturalnych (w tym 2 ośrodki ogólnopolskiej Sieci SPLOT) wspierających funkcjonowanie sektora pozarządowego i grup nieformalnych podejmujących aktywność społeczną.

Członkowie PS COP:

 1. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (m. Gdańsk)
 2. Centrum Inicjatyw Obywatelskich (m. Słupsk)
 3. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja (powiat kwidzyński)
 4. Stowarzyszenie EDUQ (powiat lęborski)
 5. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych (powiat kartuski i kościerski)
 6. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
 7. Słowińska Grupa Rybacka (powiat słupski)
 8. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska / Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” (powiat chojnicki)
 9. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (powiat pucki)
 10. Malborskie Stowarzyszenie OŚ (powiat malborski i sztumski)
 11. Fundacja Dla Was (powiat wejherowski)
 12. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (powiat człuchowskich)
 13. Stowarzyszenie „Pozytywni” (powiat starogardzki)

Kolejne podmioty (7 ośrodków) współpracuje z siecią lub jest w okresie kandydackim (Starogard Gdański, Gniew, Człuchów, Kościerzyna, Gdynia, Nowy Dwór Gdański, Bytów). Swoim zasięgiem Sieć obejmuje ¾ powiatów całego Województwa Pomorskiego. Pomorska Sieć COP w roku wspiera ponad ok. 2000 organizacji pozarządowych, oferując codzienny dostęp do informacji, kilkaset godzin porad rocznie, kilkadziesiąt szkoleń, coaching, fora, itp.

PS COP powstała jako swoisty efekt realizacji największego w historii w województwie pomorskim projektu wspierającego III sektor (EFS POKL 5.4.2 – ponad 4 mln zł) realizowanym przez Fundację RC z Gdańska oraz CIO ze Słupska (10.2011-09.2014). W ramach projektu 2 już istniejące oraz 4 nowo utworzone centra wsparcia organizacji pozarządowych udzieliły wsparcia dla ponad 600 organizacji pozarządowych z terenu całego województwa, powstało ponad 80 nowych ngo. Szkolenia, informacje, doradztwo, spotkania sieciujące były realizowane na terenie całego województwa pomorskiego.

Po zakończeniu realizacji projektu wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie powołali do życia Federację pn. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych – jedyną w naszym województwie federację zajmującą się profesjonalnie wspieraniem sektora pozarządowego i inicjatyw obywatelskich.

Celem głównym działania Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje pozarządowe.

Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, między innymi w zakresie określonym w art. 4. ust. 1, punkt 1 – 33 ww. Ustawy jest realizowane poprzez:

 1. Udzielanie poradnictwa, konsultacji i informacji dla tworzących się i istniejących organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 2. Działalność wspomagającą technicznie i infrastrukturalnie poprzez użyczanie pomieszczeń, sprzętu, mebli itp.
 3. Organizację i przeprowadzanie szkoleń i warsztatów.
 4. Przygotowanie i dystrybucja informacji poprzez newslettery, strony www, media społecznościowe, YT i inne.
 5. Wsparcie finansowe (wsparcie zwrotne i bezzwrotne) w formie regrantingu poprzez Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY oraz pożyczki zwrotne.
 6. Działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą i w zakresie mediów obywatelskich.
 7. Wypracowanie i stosowanie standardów usług świadczonych przez Centra Organizacji Pozarządowych.
 8. Integrowanie sektora pozarządowego poprzez organizację spotkań sieciujących, konferencji, for.
 9. Prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich prawidłowego wykonywania.
 10. Zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, biznesem oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych.
 11. Działalność na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych.
 12. Działalność na rzecz wypracowywania i promowania wartości i idei wspólnych dla trzeciego sektora.
 13. Działalność na rzecz podnoszenia, jakości realizacji zadań, w tym zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe.
 14. Nawiązywanie, wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, w tym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych.
 16. Prowadzenie badań w zakresie oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i obywateli, w szczególności z terenu województwa pomorskiego.
 17. Rzecznictwo interesów na rzecz pomorskich organizacji pozarządowych.
 18. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych.
 19. Prowadzenie zadań, programów i działań w następujących sferach pożytku publicznego: oświata, edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna, kultury, ochrony zdrowia, aktywizacja społeczna i zawodowa, promocja i organizacja wolontariatu oraz ochrona praw kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości i innych grup marginalizowanych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.
 20. Prowadzenie Biura Sieci.
 21. Tworzenie i rozwój kompleksowego systemu współpracy i Wsparcia Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów oraz grup działających w sferze pożytku publicznego w województwie pomorskim.

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych – największa aktywnie działająca federacja wspierająca rozwój sektora obywatelskiego w województwie pomorskim. Jedyna struktura wspierająca systemowo na terenie całego województwa sektor pozarządowy oraz współpracę międzysektorową. PS COP tworzą COPy (formalni członkowie) w: Gdańsku, Sopocie, Słupsku, Kwidzynie, Kartuzach, Lęborku, Ustce, Chojnice, Puck, Malbork, Wejherowo także COPy aspirujące i przygotowujące się do takiej roli (m.in. Starogard Gdański).

PS COP adresuje swoje działania do całego, szeroko rozumianego sektora obywatelskiego na terenie województwa pomorskiego – fundacji, stowarzyszeń, związków organizacji, a także grup nieformalnych i ciał wspierających pomorski 3 Sektor tj. Rady Organizacji Pozarządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowe Rady, Rady Seniorów i in.

Organizacje tworzące federację realizują liczne projekty finansowane ze środków samorządowych, rządowych i europejskich. Przedsięwzięcia te nakierowane są na udzielanie wsparcia społecznościom lokalnym i NGO, budowanie warunków do społecznej aktywności, zacieśnianie współpracy z władzami samorządowymi.
Projekty realizowane przez członków Sieci w woj. pomorskim w ostatnim czasie:

 1. „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych” – projekt realizowany od października 2011 do września 2014, polegający na wsparciu 2 regionalnych COP i 4 lokalnych COP. Dodatkowo wszystkie COPy udzielały pomocy organizacjom w postaci informacji, szkoleń, usług księgowych, promocyjnych, coachingu, kwota dofinansowania: 4.286 000. zł (EFS – był to największy projekt kompleksowego wsparcia 3 sektora w województwie pomorskim realizowany kiedykolwiek w historii); Realizatorami projektu była Fundacja RC w Gdańsku oraz CIO w Słupsku. Wynikiem realizacji tego projektu było powstanie Pomorskiej Sieci COP.
 2. „Rośniemy-dojrzewamy-wspieramy-wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim”. (2015) Projekt zakładał wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w zakresie planowania rozwoju (coachingu) oraz wzmocnienia potencjałów (pule rozwojowe). Zwiększał liczbę ośrodków sieci COP (z 6 do 9), pozwolił również na usystematyzowanie mechanizmów współpracy trójsektorowej w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR). Budżet projektu wynosił 157 397,40 – środki pochodziły z FIO oraz wkładu własnego.
 3. Wspólne działania „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” – projekt realizowany od września 2014 roku do 30.06.2015 r. polegający na wdrażaniu przez 6 COPów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 6 samorządach Woj. Pomorskiego poprzez wzmocnienie konsultacji, współpracy finansowej i infrastruktury współpracy, kwota dofinansowania: 651 391 20 zł (EFS); projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z PS COP oraz z administracją publiczną (Gmina Kobylnica);
 4. „Pozarządowy Survival – jak przetrwać (i się rozwijać) w pozarządowym świecie” – system wspierania 3 sektora w województwie Pomorskim przez Pomorską Sieć COP” – projekt wsparty przez UMWP – projekt polegający na wsparciu infrastrukturalnym, informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i integracyjnym pomorski 3 sektor. Realizacja od 2018. Projekt był kontynuowany w 2019 roku. W 2020 roku PS COP zrezygnowała z realizacji projektu, aby środki mogły trafić bezpośrednio do organizacji z województwa i wspomóc je w trudnej sytuacji w czasie pandemii. W 2021 roku Pozarządowy Survival był dalej realizowany i skorzystało z niego 500 organizacji z województwa pomorskiego.
 5. Dodatkowo Ośrodki PS COP zaangażowane są w rozwój ekonomii społecznej.
 6. „NASZE Pomorskie Rady” – NASZE to akronim od słów: Nowoczesne-Aktywne-Silne-Znane-Efektywne. Celem głównym projektu jest podniesienie: znaczenia, kwalifikacji, efektywności działań i wzajemnej współpracy funkcjonujących w województwie pomorskim różnych ciał dialogu społecznego działających jako Rady i dedykowanie im wsparcia merytorycznego do końca 2023 roku. Działania skierowane są do: Rad Pożytku Publicznego, Rad Organizacji Pozarządowych, Rad Młodzieży oraz Rad Seniorów. Celami szczegółowymi projektu są: szczegółowe rozpoznanie potrzeb i barier w rozwoju lokalnych ciał dialogu; podniesienie skuteczności działania poszczególnych rodzajów Rad; wzmocnienie aktywności i chęci dalszego angażowania się ludzi dotychczas włączających się w tego typu inicjatywy oraz systematyczna rozbudowa kadr działaczy chętnych do uzupełnienia, rozwoju lokalnych ciał dialogu. (w szczególności młodzieży); podniesienie rozpoznawalności lokalnych członków Rad oraz transparentności ich działań w lokalnych społecznościach; budowa forum wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej współpracy; wzmocnienie integracji i wzajemnych kontaktów pomiędzy poszczególnymi Radami; podniesienie motywacji i poczucia społecznej wdzięczności za zaangażowanie i poświęcenie prywatnego czasu na rzecz dobra wspólnego. Data rozpoczęcia 2021.09.01 Data zakończenia 2023.12.31. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.
 7. Per aspera ad astra – rozwój i profesjonalizacja PS COP i systemu wsparcia pomorskich NGO – to przemyślany i precyzyjnie zaplanowany mechanizm profesjonalizacji sektora wsparcia pomorskich NGO w oparciu o federację PS COP – wspierającą statutowo, solidarnie i równomiernie cały pomorski 3 Sektor.
  Poprzez wdrażanie pomorskiego modelu w tym zakresie PS COP wyznacza trendy, pokazuje (w skali ponadregionalnej, ogólnopolskiej) jak należy przyczyniać się do rozwiązywania problemów i przezwyciężania barier hamujących rozwój trzeciego sektora.
  W ramach projektu wzmacniamy lokalne Centra Organizacji Pozarządowych, szkolimy kadrę, powołaliśmy Biuro Rzecznika małych i średnich organizacji pozarządowych.
  Biuro rzecznika znajduje się przy biurze federacji w Kwidzynie, przy ul. Odrowskiego 10. Rzecznik pełni swoją funkcję na miejscu, ale także mobilne, dojeżdżając do organizacji, które potrzebują wsparcia.
  Biuro Rzecznika prowadzi następujące działania:
  — wsparcie rzecznicze między NGO a samorządem – spotkania z przedstawicielami samorządów i NGO, spotkania z przedstawicielami sektora obywatelskiego – udzielanie porad, pomoc w przygotowaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wsparcie w otrzymaniu ekspertyzy prawnej, monitoring spraw/problemów zgłaszanych przez NG,
  — informacja – rozpowszechnianie informacji na temat: sytuacji sektora obywatelskiego w województwie pomorskim, procesów partycypacji społecznej, narzędzi wspierających rozwój demokracji oraz transparentności samorządów i organizacji pozarządowych,
  — monitoring związany z pracami nad rocznymi i wieloletnimi programami współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
  Data rozpoczęcia 2021.07.01 Data zakończenia 2023.12.31
  Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
 8. Baltic Sea NGO Network Conference – Dania 19-21.11.2021
  Podczas wydarzenia Prezes PS COP Piotr Stec prezentował raportu „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.” podczas Forum Bałtyckich NGO w Kopenhadze w dn. 20.11.2021 r. Badanie zostało zlecone Fundacji MAPA Obywatelska (członek naszej federacji) do przygotowania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To pierwsze tego typu badanie w historii Polski po 1989 r. Bałtycka Sieć Organizacji Pozarządowych to najważniejsze forum komunikacji i współpracy bałtyckich NGO – chce przyczynić się do działań, które mogą poprawić życie ludzi w regionie Morza Bałtyckiego w pokoju i bliskim sąsiedztwie. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.
 9. „Pomorze(MY) – rozwój i wsparcie pomorskiego 3 Sektora poprzez wzmocnienie federacji Pomorska Sieć COP”
  Wzmocnienie wsparcia infrastrukturalnego dostępnego w ramach COPów, poprzez doposażenie powiatowych Centrów Orgranizacji Pozarządowych (wyposażenie w sprzęt do pracy zdalnej, wideokonferencji, komputery, drukarki, flipcharty), wsparcie merytoryczne, informacyjne, doradcze, szkoleniowe i integracyjne.
  Data rozpoczęcia 1.07.2019 Data zakończenia 31.12.2021
  Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

10 Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY
Tomku, dopisz proszę
Data rozpoczęcia 2021–05–01 Data zakończenia 2023–12–31

11 Regionalne Partnerstwo dla wolontariatu – edycja 2021-2023
Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Celami szczegółowymi są:

 1. Zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie.
 2. Rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań.
 3. Wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach
  współpracujących z wolontariuszami.
 4. Pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrostu świadomości otoczenia w
  zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania
  ochotnicze.

W województwie pomorskim program jest wdrażany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.
Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.
12 Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych- projekt Fundacji RC realizowany w partnerstwie z PS COP.
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stabilności zatrudnienia w III sektorze. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wewnętrzny (sektora) oraz zewnętrzny (samorządowych polityk współpracy z NGO). Po fazie zbierania danych powstanie 6 sojuszy lokalnych, działających dalej na rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Wyniki monitoringu będą nagłaśniane, by wzmacniać ruch i podnosić świadomość społeczną.
Data rozpoczęcie 09.2021 Data zakończenia 02.2024
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

13 „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” – wsparcie udziału 150 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu 3 województw:

 • Zachodnio – pomorskiego (Pracownia Pozarządowa)
 • Pomorskiego (Fundacja RC ; Pomorska Sieć COP)
 • Warmińsko – mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
  w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego. Projekt będzie realizowany w okresie luty 2022 – styczeń 2023, a jego realizacja obejmuje przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe dla przedstawicieli/ek ngo – łącznie 15 edycji 4-dniowych kursów, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą: systemu prawnego, gromadzenie i analizy danych, ekonomia, promocja. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego POWER.